Kretsstyret Kretsens klubber Terminliste Resultater / Ranking / Riggehjelp Innbydelser kretsturneringer Kretsens vedtekter Statutter Kretsmesterskapene Statutter Kretsrankingturneringer Statutter Rankingliste

LOVER OG REGLER  FOR OSLO/ ØSTLANDET KRETS AV NDF

 

 

§ 1 Kretsens navn 
 

§ 2 Formål 
 

     Kretsen er tilsluttet Norges Dart`s Forbund og skal arbeide for å nå  NDF`s målsetninger.

     Kretsen plikter å rette seg etter NDF`s lover , vedtak og bestemmelser. 
 

§ 3 Kretsting 
 

§ 4 Kretstinget skal: 
 

        1.   Godkjenne de fremmøtte representanter.

     2.   Godkjenne innkalling. 

     3.   Godkjenne fullmakter.

     4.   Godkjenne dagsorden.

  1. Velge møtedirigent, møtesekretær, samt to personer til å undertegne protokollen.
  2. Behandle årsberetning.
  3. Behandle revidert regnskap.
  4. Behandle innkomne forslag.
  5. Behandle spilleravgiften for de ulike kretsturneringene.
  6. Behandle forslag om styrehonorar.
  7. Vedta budsjett.
  8. Velge følgende tillitsvalgte:

§ 5  Ekstraordinært kretsting 
 

      Ekstraordinært kretsting avholdes etter følgende kriterier.

            A: Etter vedtak på ordinært kretsting

            B: Etter vedtak av kretsstyret

            C: Etter krav av minst 1/3 av kretsens klubber. 
 

§ 6 Klubbledermøte 
 

      Kretsstyret innkaller til klubbledermøte ved behov.

      Alle klubber kan møte med 2 (to) medlemmer, men har kun 1 (en) stemme. 
 
 

§ 7 Kretsstyret 
 

      Kretsstyrets oppgaver:

            A: Kretsstyret er bindeleddet mellom klubbene og NDF.

            B: Fremme klubbenes interesse ovenfor NDF.

            C: På vegne av NDF påse at klubbene følger NDF`s lover og regler.

            D: Iverksette vedtak fastsatt på kretsstinget.

            E: Være ansvarlig for gjennomføringen av Norgesseriekvalifiseringen.

            F: Samordne turneringer innenfor kretsen.

            G: Sende inn eventuelle forslag til forbundstinget.

            H: Å representere kretsen på forbundstinget og kretsledermøtet.

            I: Arrangere kretsmesterskap hvert år etter egne statutter.

            J: Føre kretsrankinglister for damer, herrer og juniorer etter egne statutter. 
 

§ 8 Representasjon 
 

          UK skal bestå av kretsleder samt to (2) valgte representanter fra forskjellige klubber. 
 

§ 9 Valgkomité 
 

      Valgkomité  skal bestå av en leder og 2 (to) medlemmer, som hvert år velges på kretsstinget. 
 

      Valgkomiteen skal legge frem forslag på kandidater til de posisjoner som skal      

§ 10 Kretsmesterskap     
 

      Kretsen skal avholde følgende (KM) hvert år. 
 

      Single, par, lag, mix-par,trip.mix, pentathlon, Cricket samt junior turneringer. 
 

      Seeding skal foregå i henhold til statutter for hver enkelt turnering, antallet varierer etter antall deltagere. 
 

      KM er åpent for alle kretsens NDF medlemmer, unntatt de som av en eller annen grunn er

      Utstengt fra NDF eller OØDK. 
 

§ 11 Alle klubber må stille 2 personer til disposisjon for styret en helg hvert år.  
 

     Styret setter opp en plan for når den enkelte klubb skal stille.

     Disse 2 personene er ment til hjelp til rigging av baner etc.

     Disse 2 personene vil kunne delta på de aktuelle turneringene som normalt.

        Disse 2 personene vil få gratis startkontingent på velkomst cup den aktuelle helgen.

        Dersom en klubb ikke kan stille den aktuelle helgen de er satt opp må de sørge for å bytte med andre klubber, hvis ikke vil klubben bli ilagt en bot på 500,-kr.

     Denne boten skal gå til betaling for andre som da må stille opp. 
 
 
 
 

      Disse lovene kan kun endres  på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall 
 
 
 
 
 

Vedtatt på ekstraordinert kretsting 16.03.2003 .

Oppdatert etter kretstinget 10.03.2007.  
Oppdatert etter kretstinget i 2008 (ingen endringer)

Oppdatert etter kretstinget i 2009 
 
 
 
 

Bekreftet original: 
 
 
 
 

Bekreftet original: